Ön most itt van: Kezdölap

ŔSZF

A szálláshely adatai

Haus Marika Siófok
Székhelye: 8600 Siófok
Cseresznye ú. 19/A
Adószám: 75052078-1-33
EU adószám: HU75052078


Általános szabályok

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a szálláshely és a szálláshely szolgáltatásainak igénybevételét.

Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más egyedi kondíciókkal.

Szerzödö fél

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A Szerződés létrejötte - a foglalás módja

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlatban megadott határidön belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szállást, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás 100%-os ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodása szükséges.

Lemondási feltételek

Foglalása lemondására a Szerződő félnek bármikor lehetősége van.

Amennyiben a szálláshely az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás lemondására az alábbiak szerint van lehetőség:

- az érkezés előtt több, mint 30 nappal való lemondás esetén a foglalás törlése ingyenes;
- az érkezés előtt 15 - 30 nappal való lemondás esetén 50% Stornódíjat számolunk fel;
- az érkezés előtt 14 napon belül történö lemondás esetén 100% Stornódíjat számolunk fel.

Ha a Szerződő fél az érkezési napon nem érkezik meg és nem jelzi előre, hogy egy későbbi időpontban fog megérkezni, úgy ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

Okmány kötelezö bemutatása érkezéskor

Állásfoglalás okmány bemutatásának elmulasztása esetére

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése szerint a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja.

Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

A szálláshely-szolgáltatás egy polgári jogi megállapodás alapján történik, amely a szálláshely-szolgáltató és a vendég között jön létre. Amennyiben a vendég nem mutatja be az okmányait a szálláshely-szolgáltatónak, szálláshely-szolgáltatás megtagadása kötelező a szolgáltató részéről, a szálláshely-szolgáltatónak nincs mérlegelési jogköre, ebben az esetben a vendég az, aki nem teljesíti a megállapodásból őt terhelő kötelezettséget.

Az MTÜ jogi álláspontja szerint ez az eset megfelel annak, amikor a vendég nem jelenik meg a szálláshelyen a szolgáltatás kezdő időpontjában. Arra az esetre tehát, ha a vendég nem mutatja be az okmányait, a szerződésszegés általános szabályai, illetve a szállás lemondásának szabályai alkalmazandóak. A lemondásra vonatkozó szabályokról – arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás árának mekkora részét kell megfizetnie a vendégnek – a felek a polgári jog szabályai szerint állapodnak meg egymás között (pl. általános szerződése feltételek keretében).

Árak

Az aktuális szobaárakat a Szolgáltató ezen a honlapon feltünteti.

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (Pl. IFA) vagy sem.

Fizetés módja

A Szállásadó a szerződés szerinti szolgáltatások ellenértéke kifizetésének biztosítására előleget kérhet, illetve kérheti a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes összegének előre történő kifizetését.

A Szállásadó a számlát forintban állítja ki.

A szerződő fél a számlát készpénzben, előzetes banki átutalással egyenlítheti ki.

Teljesített fizetésnek a Szállásadó számláján megjelenő összeg tekinthető.

Egyéb fizetési módok a helyszínen: Pl. SZÉP kártya.

Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költség a szerződő felet terheli.

A Szálláshely szobáinak igénybevétele, feltételei

A vendég a lefoglalt szobát az érkezése napján 14 órától foglalhatja el.

A vendég a lefoglalt szobát a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig köteles poggyászával, a szálláshelyre behozott dolgaival együtt elhagyni.

A vendég a Szálláshelyre való megérkezésekor, a szoba elfoglalása előtt köteles a recepción bejelentkezni és a bejelentőlapot kitölteni, a szállásdíjat végérvényesen rendezni.
A bejelentőlap kitöltése nélkül a Szálláshely nem foglalható el, és a Szállásadó szolgáltatásai nem vehetők igénybe.

A Szállásadó kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében kérheti, hogy a vendég igazolja személyazonosságát.
Amennyiben a vendég a Szállásadó felhívására sem igazolja hitelt érdemlően személyazonosságát, a Szállásadó azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől és kárainak megtérítését követelheti.

Nem uniós állampolgár, illetve hontalan vendég esetében a Szállásadó köteles a vendég útlevelét/hontalanságát igazoló okmányát a bejelentkezéskor elkérni, az abban szereplő adatokat a vendégkönyvben rögzíteni, az úti okmányról másolatot készíteni

Háziállatok fogadása

A Szállásadó csak előzetes hozzájárulással, feltételekkel és térítés ellenében fogad kutyákat, macskákat és egyéb háziállatokat.
A felár illetve térítés öszzegét a Szállásadó egyedileg szabhatja meg.

A szerzodés teljesítésének visszautasítása

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha
- a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
- a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
- a Vendég fertőző betegségben szenved, vagy nem tartja be a járványhelyzetben a jogszabályok, vagy a Szolgáltató által bevezetett védelmi intézkedéseket;
- a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;
- amennyiben a felek közötti Szerződés teljesítése „vis maior” okokból lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik.

A Szerzödö fél jogai

A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt.
A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

A szerzödö fél kötelezettségei

A szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy nem cselekvőképes személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szálláshelyen.

A vendég a Szállásadó berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait saját felelősségére, saját aktuális fizikai, érzelmi és egészségi állapotára figyelemmel, rendeltetésszerűen használja, illetve veszi igénybe.

A Szerzödö fél kártérítési felelössége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

A Szolgáltató jogai

A Vendég személyes felelősséggel tartozik a részben vagy teljes egészében kiegyenlítetlen számlákért.

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

A Szállásadót a vendég által igénybe vett, de ki nem fizetett szolgáltatások ellenértékének összegéig zálogjog illeti meg a vendég a szálláshelyre bevitt dolgain.

A zálogjog érvényesítése során a Szállásadó jogosult a vendég bevitt dolgait lefoglalni, elvitelüket mindaddig visszatartani, amíg a vendég a tartozását ki nem egyenlíti.

A dolog lefoglalásával, őrzésével, kezelésével kapcsolatos költségek a vendéget terhelik.

A zálogjog nem érvényesíthető a vendég személyazonossági okmányára, bankkártyájára, egy rend évszaknak megfelelő ruházatára.

A Szállásadó kötelezettsége

A szerződés alapján a Szállásadó köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni.

A Szállásadó köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni.

A Szállásadó a vendég a szálláshelyen történö tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást.

E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

A Szolgáltató kártérítési felelössége

A vendégek vagyontárgyaiért a Szállásadó felelősséget nem vállal!

A Haus - Marika - Siófok területére, beleértve annak kertjét, behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

A vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire.

Ez a felelősség a tulajdonost nem terheli.

Titoktartás

A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

Vis maior

Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, járvány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

Viták rendezése

A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés úton rendezik.

Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

A weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehetö legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tölünk érkezö cookie-k fogadása ellen. A részletekért kattintson.